Przetarg

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Żwirowa 1 87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 • wykonanie wewnętrznej instalacji nawodnionej ppoż. w budynku mieszkalnym przy ul. Hożej 1
 • wykonanie przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego ul. Toruńska 51
 • wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni
 1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacjach)
 2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg pokój 18 w dni robocze od godziny 8:00 – 14:00 od dnia 02.10.2018 r.
 3. Informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 18 telefon 693 090 436 w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul.Żwirowa 1 do dnia 08.10.2018r. do godziny 15:00.
 5. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać w kasie lub na konto Spółdzielni w poniedziałek w godz. 9:00 – 15:30, wtorek – środa w godz. 9:00 – 12:00.
 6. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 09.10.2018 r. o godz. 8:00.
 7. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 11.10.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienie. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu.