Przetarg

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1   87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

● remont dachu w technologii pap termozgrzewalnych na n/w budynkach mieszkalnych:

 • ul. Toruńska 93A
 • ul. Toruńska 89
 • ul. Toruńska 89B

● wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych w zasobach mieszkalnych MMSM w roku 2021

● wymiana stolarki okiennej drewnianej na plastikową w piwnicach wraz dociepleniem cokołu budynku mieszkalnego ul. Toruńska 59

 ● malowanie klatek schodowych w n/w budynkach mieszkalnych:

 • ul. Toruńska 93B klatka I
 • ul. Toruńska 95 klatka V
 • ul. Toruńska 97 klatka II, III
 • ul. Toruńska 99 klatka IV

● wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej Prodoralem R6-1 w budynku mieszkalnym:

 • ul. Hoża 1
 1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji)
 2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 16.03.2021 r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 29.03.2021 r. do godziny 1500.
 4. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni
 5. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 30.03.2021 r. o godz. 8ºº.
 6. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 01.04.2021 r. o godz. 11ººw siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu.