Przetarg

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1,  87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

● malowanie klatki schodowej I w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 51

● wykonanie i montaż elementów metalowych na klatce schodowej I w budynku mieszkalnym  przy ul. Toruńskiej 51     

  1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji)
  2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 23.03.2021 r.
  3. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 02.04.2021 r. do godziny 1400.
  4. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni
  5. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 06.04.2021 r. o godz. 8ºº.
  6. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 08.04.2021 r. o godz. 11ººw siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.
  7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu.