Historia MMSM

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku powstała z inicjatywy 10 założycieli, którzy to, po otrzymaniu pozytywnego oświadczenia Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie o celowości założenia spółdzielni, złożyli w Sądzie Rejonowym we Włocławku, uchwalony na zebraniu założycielskim, statut spółdzielni.

Sąd Rejonowy we Włocławku, działający jako Sąd Rejestrowy, wydał dnia 29 lutego 1984 roku Postanowienie o zarejestrowaniu w rejestrze sądowym spółdzielni pod nazwą Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Azoty-Kujawy-Ursus”. Nazwa spółdzielni składała się z nazw trzech zakładów pracy zlokalizowanych na terenie miasta Włocławka, które to zakłady zainteresowane były utworzeniem spółdzielni, a następnie uczestniczyły w jej tworzeniu.
Nieruchomości gruntowe na realizację podstawowych zadań statutowych, tj. budownictwo mieszkaniowe, spółdzielnia otrzymała od Skarbu Państwa w lutym 1985 roku w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat. Powierzchnia tych terenów wynosiła 5,7225 ha. Pierwsze budynki mieszkalne wybudowane i oddane zostały do zamieszkiwania członkom spółdzielni już w 1987 roku. Jednym z nich był budynek o 40 lokalach mieszkalnych, drugi natomiast o 99 lokalach mieszkalnych.

W wyniku uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 1991 roku, zmieniona została nazwa spółdzielni. W miejsce dotychczasowej nazwy, w rejestrze sądowym wpisano nazwę o brzmieniu „Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku”, która to nazwa funkcjonuje do chwili obecnej.

W roku 1992 spółdzielnia otrzymała od Skarbu Państwa, również w wieczyste użytkowanie, nieruchomości gruntowe po byłym Zakładzie Prefabrykacji Kombinatu Budowlanego we Włocławku, które przylegały bezpośrednio do nieruchomości spółdzielni. Na użytkowanych terenach spółdzielnia rozpoczęła realizację budownictwa mieszkaniowego. W latach 1994-1998 wybudowano i oddano do zasiedlenia oraz używania członkom spółdzielni 6 nowych budynków mieszkalnych o łącznej ilości 320 lokali mieszkalnych. Lokale te, o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, budowane były ze środków finansowych przyszłych członków spółdzielni.

Obok realizacji budownictwa mieszkaniowego, spółdzielnia prowadziła również budowę lokali o innym przeznaczeniu. W 1993 roku wybudowany został pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 190,85m², w którym wydzielono cztery lokale, przydzielone członkom spółdzielni na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Lokale te również zostały wybudowane ze środków finansowych członków spółdzielni. Ponadto w roku 2000 wybudowany został pawilon handlowy, o łącznej powierzchni 298,80 m², który w całości jest wynajmowany na prowadzenie działalności gospodarczej.

W 1994 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy zarządem spółdzielni a ówczesnymi Zakładami Azotowymi „Włocławek”, przekazane zostały spółdzielni w użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 6,9773 ha zabudowane 10 budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem zaplecza technicznego.

Budynki mieszkalne spółdzielnia przejęła wraz z najemcami mieszkań, dotychczas zakładowych.
W porozumieniu zawartym powołanym w akcie notarialnym, spółdzielnia zobowiązała się do przydzielenia mieszkań, lokatorom już je zamieszkującym, na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub własnościowego prawa do lokalu.

W miesiącu grudniu 1994 roku spółdzielnia nabyła od Zakładów Azotowych „Włocławek” prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością pawilonu przy ul. Żwirowej 1 stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności o powierzchni użytkowej 1.228,80 m². W części pawilonu mieści się siedziba spółdzielni, natomiast pozostała powierzchnia wynajmowana jest różnym podmiotom.
Są to:

  • Przychodnia Lekarska „MAR-MED” świadcząca usługi medyczne dla mieszkańców
    naszego osiedla,
  • Klaunolandia – animacje i eventy dla dzieci,
  • Zanshin – Klub Karate Tradycyjnego,
  • Urząd Pocztowy,
  • sala „Jedyna” o pow. 208 m2 z pełnym wyposażeniem zaplecza wynajmowana na zorganizowanie imprez okolicznościowych.

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku jest jedną z mniejszych spółdzielni funkcjonujących na terenie miasta Włocławka. Majątek spółdzielni składa się z 18 budynków mieszkalnych podzielonych na 13 nieruchomości, w tym 8 zabudowanych jednym budynkiem i 5 nieruchomości dwubudynkowych, oraz z warsztatu technicznego jak również siedziby spółdzielni. Łączna ilość lokali mieszkalnych, którymi zarządza spółdzielnia stanowi 2006 szt. o powierzchni użytkowej 90.509,12 m².