RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w Młodzieżowej Międzyzakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włocławku

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejsza informacja służy wypełnieniu obowiązku prawnego wynikający z art. 13 – 14 RODO, m.in. o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych, czasie przetwarzania tych danych oraz o przysługujących prawach osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str.1) (zwany RODO).

Zarząd MMSM

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych jest Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Żwirowej 1.  

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych, którym jest Tomasz Wawroń, pod adresem e-mail: mmsm.iod@op.pl lub listownie, na adres siedziby firmy.

Kategorie osób, których zbierane są dane osobowe wraz z kategoriami danych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) następujące dane osobowe:

Dane osobowe członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane korespondencyjne, numery identyfikacyjne (m.in. ID lokalu, PESEL), dane kontaktowe, informacje o podstawie nabycia praw do lokalu tj. przydziały oraz dane pochodzące z aktu notarialnego, numery rachunków bankowych, dane o członkostwie w spółdzielni, wysokość wpisowego / udziału, dane o stanie rozliczeń z tytułu opłat związanych z utrzymaniem lokalu, dane o zajmowanym lokalu (w tym m.in.: liczba domowników, powierzchnia lokalu, zużycie mediów), dane o zgonach i narodzinach, inne dane z dowodu osobistego

Przetwarzanie będzie prowadzone do 10 lat po ustaniu tytułu prawnego do lokalu (lub do czasu wycofania zgody w przypadku danych pozyskanych na jej podstawie), wyłącznie w celach i zakresie związanym z ustawową i statutową działalnością w oparciu między innymi o: Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, RODO: art. 6 ust 1 lit. a (zgoda), lit. b (niezbędne do wykonania umowy) i lit. c (niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Statutu Spółdzielni, regulaminów obowiązujących w spółdzielni, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: np. art. 155 ust 1 pkt 6b „w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali”, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: np. przepisy dotyczące kontroli instalacji wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i innych (z późn. zm.).
Dane członków organów statutowych spółdzielni (Rada Nadzorcza)
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, dane adresowe, pełniona funkcja, dane kontaktowe, dane rachunku bankowego, dane korespondencyjne, kwota wynagrodzenia.

Dane przetwarzane w celach i zakresie związanym z ustawową i statutową działalnością w oparciu między innymi o: Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, RODO: art. 6 ust 1 lit. a (zgoda) i lit. c (niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Statutu Spółdzielni, regulaminów obowiązujących w spółdzielni. Przetwarzanie będzie prowadzone do 10 lat po ustaniu kadencji członka Rady Nadzorczej (lub do czasu wycofania zgody w przypadku danych pozyskanych na jej podstawie).
Dane dotyczące usterek / awarii
Pozyskane dane:dane adresowe zgłaszającego, dane adresowe miejsca usterki / awarii, ewentualnie imię i nazwisko zgłaszającego, dane kontaktowe.

Dane zawarte w zgłoszeniach usterek / awarii (tzw. dziennik zgłoszeń) przetwarzamy celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez naszych mieszkańców, realizując prawnie uzasadniony cel administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f), na podstawie zgody osoby (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a), a także na podstawie obowiązującego w Spółdzielni „Regulaminu porządku domowego”, w którym zapisane są obowiązki Spółdzielni w zakresie utrzymania zasobów lokalowych w należytym stanie techniczno-sanitarnym. Okres przechowywania dzienników zgłoszeń został określony na 5 lat.
Korespondencja papierowa i elektroniczna / skargi i wnioski
Pozyskane dane:dane adresatów, dane kontaktowe, inne dane zawarte w piśmie / e-mailu.

Dane dotyczące adresatów korespondencji przychodzącej, zarówno w formie papierowej oraz elektronicznej, przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO: art. 6 ust. 1 lit. c). Informacje przekazywane Spółdzielni są przetwarzane na podstawie zgody osoby (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). W przypadku uzasadnionej korespondencji elektronicznej, zostaje ona wydrukowana i przekazana oficjalną drogą obiegu dokumentów w Spółdzielni, po czym, po udzielonej odpowiedzi na e-maila, korespondencja zostaje wpięta w odpowiednie miejsce dla konkretnego działu. Wszelka korespondencja zostaje wpisana do książki stanowiącej rejestr pism wpływających i ekspediowanych. Wszystkie dane zalegające w formie elektronicznej na służbowych skrzynkach mailowych pracowników Spółdzielni zostają automatycznie usunięte po okresie 12 miesięcy. Spółdzielnia przechowuje dane w formie papierowej przez okres 5 lat. Wyjątkiem jest książka korespondencyjna, dla której okres przechowywania to BE-10.
Dane osobowe dłużników (dochodzenie roszczeń, sprawy sądowe i egzekucyjne)
Pozyskane dane:wszelkie dane pozyskane w innych procesach przetwarzania danych osobowych.

Dane osób zalegających z opłatami wobec spółdzielni przetwarzamy w celu windykacji należności. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f) oraz w oparciu o m.in. przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, regulaminy obowiązujące w Spółdzielni w zakresie zaległości opłatach za używanie lokali i odzyskiwaniu należności. W przypadku dłużników, Spółdzielnia ma prawo przetwarzać dane o stanie zdrowia, jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń (RODO: art. 9 ust. 2 lit. f). Dane tej grupy osób przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń dochodzonych przez Spółdzielnię.
Dane osobowe najemców miejsc postojowych
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, dane adresowe, numery identyfikacyjne samochodów, marka i model auta, informacja o niepełnosprawności, inne dane pochodzące z dowodu rejestracyjnego auta, dane kontaktowe.

Dane osób chcących wynająć oraz wynajmujących miejsca postojowe przetwarzamy na podstawie: obowiązującego w Spółdzielni „Regulaminu finansowania budowy, przydziału i najmu miejsc postojowych w Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku”, RODO: art. 6 ust 1 lit. a (zgoda) i c (niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz RODO: art. 9 ust 2 lit. a (zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych). Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy najmu. W przypadku braku roszczeń po 6 latach od wygaśnięcia umowy.
Dane osobowe kontrahentów (najemców lokali użytkowych, dzierżawców powierzchni reklamowych, dostawców towarów i usług)
Pozyskane dane:dane dostępne w publicznych rejestrach, dane identyfikacyjne kontrahentów, dane korespondencyjne, dane adresowe siedziby, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne kontrahentów, numery rachunków bankowych, informacje o stanie rozrachunków ze spółdzielnią, ewentualnie nr uprawnień, inne dane osobowe i kontaktowe biorących udział w procesie najmu.

Dane osób wynajmujących lokale użytkowe będące w zasobach Spółdzielni i dane dzierżawców powierzchni reklamowych przetwarzamy celem realizacji umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy najmu. W przypadku braku roszczeń po 6 latach od wygaśnięcia umowy.
Dane pochodzące z umów cywilnoprawnych (m.in. umowa zlecenie)
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, dane adresowe / siedziby, dane korespondencyjne, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, numery rachunków bankowych, inne dane osobowe i kontaktowe przetwarzane na potrzeby i w celu wykonania umowy, dane dotyczące zdrowia.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a), a także w przypadku wysłania pracownika na badania profilaktyczne lub ocenę zdolności pracownika do pracy (RODO: art. 9 ust. 2 lit. h). Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z ewentualnymi przyszłymi roszczeniami. Nie dłużej niż 10 lat od zakończenia umowy.
Dane osób pozyskanych w sposób inny niż od osoby, których dane dotyczą (np. osoby upoważnione do odbioru dokumentów, domownicy i pozostali użytkownicy niewpisani do rejestru członków spółdzielni, dane członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, dane pracowników będących osobami kontaktowymi osoby prawnej)
Pozyskane dane:pojedyncze dane, zazwyczaj identyfikacyjne plus informacja dodatkowa np. PESEL lub seria i numer dowodu osobistego, dane kontaktowe i miejsce pracy, i inne.

Dane osobowe nie mają charakteru zbioru danych, pozyskane pojedyncze dane są różne w zależności od celu w jakim Spółdzielnia ma je przetwarzać i co podający chce uzyskać przez podanie tych danych spółdzielni. Przetwarzanie danych pozyskanych w inny sposób aniżeli od osoby, których dane dotyczą, mogą być przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie zgody osoby, których dane dotyczą, do podania ich Spółdzielni przez osobę trzecią (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Spółdzielnia posiada wystarczające dane i nie pozyskuje ich przez osoby postronne. Planowany termin usunięcia otrzymanych danych to 6 lat od wygaśnięcia umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń.
Dane oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer rachunków bankowych, złożone oferty cenowe, inne dane wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia m.in. dane o zadłużeniu, zaświadczenia z US i ZUS, informacje z KRS i CEIDG.

Dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi w spółdzielni regulaminami wewnętrznymi w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego np. sprzedaży mieszkania, lub złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. Wszystkie informacje oferentów przetwarzane są zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminach Spółdzielni, a także na podstawie zgody (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Z osobami / podmiotami, z którymi Spółdzielnia na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisze umowę (przetwarzanie na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu niszczymy po 3 latach.
Dane organizatorów imprez okolicznościowych w sali
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, dane korespondencyjne oraz kontaktowe najemców Sali, numery rachunków bankowych.

Dane te przetwarzamy na podstawie zawartej Umowy najmu, zgody uczestników (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a), w celu wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b) i przechowywane są przez okres 6 lat od daty wydarzenia lub do czasu wycofania zgody.
Informacje o kandydatach do pracy (proces rekrutacji)
Pozyskane dane:imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych (w tym dane o uprawnieniach zawodowych), przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane przekazane w CV i liście motywacyjnym.

Powyższe dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Dane inne aniżeli wymienione w art. 221 § 1 są przetwarzane na podstawie zgody osoby (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). W przypadku danych kandydatów do pracy, pozyskanych podczas procesu rekrutacji, aczkolwiek niezatrudnionych, mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a; RODO: art. 9 ust 2 lit. a), aczkolwiek nie dłużej niż 1 rok. W przypadku braku takiej zgody, lub braku potrzeby przetwarzania takich danych, Administrator Danych zobowiązany jest zniszczyć pozyskane dane w formie papierowej w ciągu dwóch miesięcy liczonych od daty zakończenia procesu rekrutacji (czyt. podpisania umowy z nowym pracownikiem). W przypadku przesłanych dokumentów w formie elektronicznej, zostaną one usunięte ze skrzynki e-mailowej automatycznie po 12 miesiącach.
Informacje o pracownikach
Pozyskane dane:dane pozyskane podczas procesu rekrutacji, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane osobowe dzieci i innych członków najbliższej rodziny, numer rachunku bankowego, dane o nagrodach i potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itd.) z wynagrodzenia, staż pracy, dane o stanie zdrowia (w tym: kontrolne i okresowe badania lekarskie, niepełnosprawności), dane związane z wypadkiem w pracy, dane o kasie chorych, dane o czasie pracy i absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, szkolenia i inne), dane o zakresie obowiązków, dane związane z rozliczeniami ZUS (naliczanie składek do ZUS, dane z formularzy dot. zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach), numer rejestracyjny i marka samochodu – w przypadku wykorzystywania go do celów służbowych, i inne zgodne z przepisami.

Powyższe dane przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, na podstawie m.in. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczególności: art. 221 § 3, art. 94 pkt 9a i 9b, Dział III – Wynagrodzenia; niezbędne do medycyny pracy i do oceny zdolności pracownika do pracy (RODO: art. 9 ust. 2 lit. h); niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą (RODO: art. 9 ust. 2 lit. b); niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO: art. 6 ust. 1 lit. c); niezbędne do wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b); na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a); Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w szczególności: art. 1, art. 6, art. 6a; Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U .z 2018 r., poz. 1155); Umowa o pracę. W przypadku wysyłania pracowników na szkolenia podwyższające kwalifikacje, szkolenia bhp, żądań pracodawcy o zdjęcie od pracownika w celu wykonania identyfikatora / legitymacji pracowniczej itp., pracodawca będzie przetwarzać dane w granicach prawnie uzasadnionego celu (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f).

W przypadku pracowników, którzy zaczęli pracę przed dniem 1 stycznia 2019 roku – dokumentacja pracownicza będzie przechowywana przez 50 lat po zakończeniu stosunku pracy (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie okresu zatrudnienia).

Dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku dokumentacja pracownicza przechowywana będzie przez okres zatrudnienia i 10 lat po jego zakończeniu (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł stosunek pracy).
Realizacja umów o staż zawodowy, praktyki studenckie
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, dane o czasie pracy i absencji, dane o zakresie obowiązków, dane o stanie zdrowia.

Powyższe dane przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, na podstawie m.in. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r. nr 99 poz. 1001); niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO: art. 6 ust. 1 lit. c); niezbędne do wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b); niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą (RODO: art. 9 ust. 2 lit. b); Umowa o staż; Umowa na praktykę studencką.

W przypadku zatrudnienia osoby ze stażu lub praktyki studenckiej na umowę o pracę, dokumentacja pracownicza przechowywana będzie przez okres zatrudnienia i 10 lat po jego zakończeniu (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł stosunek pracy). W każdym innym przypadku dokumenty będą niszczone po 3 latach od zakończenia umowy.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozyskane dane:dane identyfikacyjne, data urodzenia, stanowisko pracy, dane adresowe, numer PESEL, dane osobowe dzieci i innych członków najbliższej rodziny, numer rachunku bankowego, dane emerytów i rencistów (byli pracownicy) oraz ich rodziny, dane dotyczące stanu zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, dane o zadłużeniach i pożyczkach

W Młodzieżowej Międzyzakładowej utworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z działalnością socjalną. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi m.in. Regulamin obowiązujący w Spółdzielni, związany z obsługą ZFŚS, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.) oraz RODO: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) i art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda osoby). Czas przechowywania określono na 10 lat (w związku z możliwością wystąpienia roszczeń). Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, natomiast oświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego wraz z załącznikami będą zniszczone w terminie do 24 miesięcy od daty przyznania świadczenia lub po wycofaniu zgody na przetwarzanie.

Gromadzenie danych osobowych

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność, wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (m.in. Sądy, Prokuratura, Policja, Komornik Sądowy, organy Krajowej Administracji Skarbowej, itd.),
 • podmioty związane z działalnością Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, między innymi podmiotom świadczącym Administratorowi Danych usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym: partnerom IT, firmie dostarczającej oprogramowanie do zarządzania zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne,
 • podmiotom świadczącym usługi: przeglądu instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej), wydruku książeczek opłat (czynszowych), niszczącej dokumenty, itd., po zawarciu z tym podmiotem pisemnej umowy o przetwarzanie danych osobowych,
 • kancelarie prawne współpracujące ze spółdzielnią (adwokaci, radcy prawni, spółki radców prawnych i adwokatów) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • członkom spółdzielni – w zakresie wynikającym z przepisu art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845), tj. kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi (tryb udostępniania tych dokumentów określony jest w regulaminie spółdzielni),
 • innym podmiotom o ile wykażą one interes prawny i podstawę prawną dla uzyskania dostępu do danych np. firma ubezpieczeniowa w przypadku żądania wskazania przez spółdzielnię sprawcy zalania mieszkania czy innej szkody, itp.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi, stworzyliśmy formularz, za pomocą którego mogą Państwo wystąpić o realizację swoich praw. Wniosek można pobrać ze strony internetowej https://mmsm.pl/ -> zakładka ‘DRUKI DO POBRANIA’, lub poprosić o wniosek w sekretariacie Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście w siedzibie Administratora Danych lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: mmsm.sekretariat@op.pl przesyłając skan ręcznie podpisanego dokumentu. Każdy wniosek przesłany drogą elektroniczną będzie podlegać weryfikacji wnioskodawcy.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz okoliczności pozyskania konkretnych danych, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. W przypadku odmowy realizacji wniosku, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o jego powodach.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnionej do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia odpowiedzi, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli będzie musiało dojść do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie poprzez aktualizację powyższej informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w przedmiotowym obowiązku informacyjnym w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.