Przetarg

MŁODZIEŻOWA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1 87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • Wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej Prodoralem R6-1 w budynku mieszkalnym:

– Toruńska 97A

  1. Termin realizacji zadań (szczegóły w specyfikacjach)
  2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 01.09.2020 r.
  3. Informacje o warunkach przetargu można uzyskać – telefon 693 090 462 w dni robocze w godzinach 800 – 1400.
  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 14.09.2020 r. do godziny 1500.
  5. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać w kasie lub na konto Spółdzielni w poniedziałek w godz. 9ºº – 14ºº, wtorek – środa w godz. 9ºº – 12ºº
  6. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 15.09.2020 r. o godz. 8ºº.
  7. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 16.09.2020 r. o godz. 11ºº w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.