Przetarg

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
Żwirowa 1 87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
 

  • Wykonanie malowania klatki schodowej w budynku mieszkalnym:

– Toruńska 99 klatka III

  1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji)
  2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 20.10.2020 r.
  3. Informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 18 telefon 693 090 436 w dni robocze w godzinach 800 – 1400.
  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 30.10.2020 r. do godziny 1400.
  5. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni
  6. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 03.11.2020 r. o godz. 8ºº.
  7. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 04.11.2020 r. o godz. 11ºº w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.
  8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu.