Przetarg

M.M.S.M ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • malowanie klatki schodowej II w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 93B,
  • wykonanie przebudowy ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym ul. Toruńska 57.
  1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji).
  2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 09.08.2021 r.
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 17.08.2021 r. do godziny 1400.
  4. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni.
  5. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 18.08.2021 o godz. 800.
  6. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 19.08.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.
  7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu.