Informacja

Zarząd Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku informuje, iż w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 01.09.2021r
Nr OPO.4210.49.2021.ASp opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło – Nr 291 (021) z dnia 1 września 2021r wprowadzono zmiany w wysokości opłat za ciepło dostarczane do zasobów mieszkaniowych MMSM przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zazamcze”.

W/w zmiany obowiązują od dnia 16.09.2021r i mają charakter niezależny od MMSM.

Wzrost opłat za ciepło:
1/  na potrzeby centralnego ogrzewania ( CO ) o 17,99%
2/  na potrzeby podgrzania wody ( CW ) o 18,49 %.