STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MMSM WE WŁOCŁAWKU W SPRAWIE ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

W związku z wątpliwościami i pytaniami jakie stawia się naszej spółdzielni z uwagi na brak organizacji walnego zgromadzenia za lata 2019-2020 informuję, że działania te są zgodne z obowiązującym prawem. Co do zasady do spółdzielni mieszkaniowych znajdują zastosowanie przepisy art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568). Informują one, iż  termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, natomiast kadencja rady nadzorczej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni. Powyższy termin ma również zastosowanie do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z §3b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2021.1832 t.j).

W Polsce stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 r. i do dnia dzisiejszego tj. 26 października 2021 r. nie został odwołany (Dz. U. 2020.491). Jako prezes zarządu szukam rozwiązań, aby walne zgromadzenie odbyło się w możliwie najszybszym czasie. Priorytetem do organizacji tego typu zebrań jest dostosowanie się do aktualnie obowiązujących zasad i ograniczeń wprowadzonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.).

PREZES ZARZĄDU
AGNIESZKA WNUKIEWICZ